Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2016

natioszka
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viaswiatsiewali swiatsiewali
natioszka
Reposted frombluuu bluuu viaoutkapa outkapa
natioszka
3397 fa49 390
Mów, co czujesz.
natioszka
5133 a92e 390
natioszka
Reposted fromshakeme shakeme viaorchila orchila
natioszka
8007 3727
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viabiauek biauek
natioszka
Reposted frommesoup mesoup viaannaa annaa
natioszka
4832 f739 390
Tomasz Jastrun, felieton dla "Zwierciadła", październik 2014
natioszka

Nagłe zniknięcie, przepraszam.

Nie miałem nikomu nic do zaoferowania poza własnym zamętem w głowie

— Jack Kerouac - W drodze.

July 06 2016

natioszka
9816 7ef1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaswiatsiewali swiatsiewali
natioszka
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromreal-lies real-lies viakina kina
natioszka
Niech się pan nauczy brać serio to, co jest tego warte, a z reszty niech się pan śmieje.
— Hermann Hesse
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
natioszka
9699 e33c 390
Reposted fromdafil dafil viablubber blubber
natioszka
natioszka
Reposted fromnosmile nosmile viakina kina

June 26 2016

natioszka
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
natioszka
9543 c2b4 390
Borszewicz
natioszka
grafika couple, love, and sea
Reposted fromweightless weightless viazapachsiana zapachsiana
natioszka
7943 7f60
Reposted fromsecretoflife secretoflife viazapachsiana zapachsiana
7459 cf2a 390
Reposted frommoreshadows moreshadows viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl