Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

8300 58b6 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaatranta atranta
natioszka
8398 28e7 390
the pigeon master
Reposted fromlaserpony laserpony viaoutkapa outkapa
natioszka
8006 ac15 390
Reposted fromkasienkaa kasienkaa viaStefanKonopka StefanKonopka
natioszka
Reposted fromFlau Flau viaStefanKonopka StefanKonopka
natioszka
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viareox reox
natioszka
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stała chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi- ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz... mam nadzieję, że facet ma rację...
natioszka
0216 fd4f 390
Reposted frommaybelater maybelater viaVilldeo Villdeo
natioszka
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

September 11 2016

natioszka
2931 0252 390
Reposted fromrol rol vialalarouge lalarouge
0546 ee58
Reposted fromidiod idiod viakyte kyte
natioszka
1899 aae8 390
Reposted fromrol rol vialalarouge lalarouge

September 10 2016

natioszka
5095 e689 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaklaudiammt klaudiammt
natioszka
natioszka
Reposted fromshakeme shakeme viaklaudiammt klaudiammt
natioszka
7724 6882 390
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaklaudiammt klaudiammt
natioszka
3223 899c 390
Reposted fromhajskul hajskul viaklaudiammt klaudiammt
natioszka
4084 4d2f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasawik sawik
natioszka
Z kobietami po prostu tak jest (...) Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez – "Lot królowej"
Reposted fromnyaako nyaako viakamykowata kamykowata
natioszka
0626 21b5 390
Reposted fromsusovva susovva viapojemnosc2400 pojemnosc2400
natioszka
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaGantar Gantar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl